در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

زمان برگزاری امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی - ترم 952
** تغییر تاریخ امتحانات تئوری پایان ترم **

قابل توجه دانشجویان محترم       

 

زمان برگزاری امتحانات کارگاهی و آزمایشگاهی:

1396/03/06     لغایت      1396/03/10

 

زمان برگزاری امتحانات تئوری:

1396/03/17     لغایت      1396/04/03

 

تذکرمهم:

با توجه به درپیش رو بودن لیالی قدر، امتحانات روز چهارشنبه مورخ 1396/03/24 به روز چهارشنبه مورخ 1396/03/17 و امتحانات روز یکشنبه مورخ 1396/03/28 به روز شنبه مورخ 1396/04/03 تغییر یافته است.                                                                               

 

"واحدآموزش"

نظرات کاربران