در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از سه جلسه و محروم از شرکت در امتحانات پایان ترم

دانشجویان مشروحه زیر به علت غیبت غیر موجه   ( بیش از سه جلسه ) از شرکت در امتحانات پایان ترم  (نیم سال اول 97-96)  محروم می باشند:

 

ردیف نام و نام خانوادگی  دانشجو نام درس نام استاد
1 حسین براری استاتیک ابوالحسنی
2 محمدحسین گتابی استاتیک ابوالحسنی
3 مرتضی یوسفی استاتیک ابوالحسنی
4 عرفان عناینی استاتیک ابوالحسنی
5 ایمان قاسمی استاتیک ابوالحسنی
6 ایمان یداللهی استاتیک ابوالحسنی
7 رضا قاسم نژاد استاتیک ابوالحسنی
8 محمدسلیمانی کاربرد کامپیوتر ابوالحسنی
9 محمد حسین بختیار  حرارت مرکزی هوای گرم  ازادیان
10 محمد رضا حداد حرارت مرکزی هوای گرم  ازادیان
11 رضا گوهری حرارت مرکزی هوای گرم  ازادیان
12 امیرحسین قربانی   زبان عمومی  اسدی 
13 محمد علی تبار مبانی نظری و معماری اقابراریان
14 حسین محمدی  رسم گسترش کانال ها  اقاجان پور 
15 امیرحسین برازش زبان عمومی  اکبرنژاد
16 علی حیدری زبان عمومی  اکبرنژاد
17 علی شهباز تپه سری زبان عمومی  اکبرنژاد
18 محمد حسین بختیار  زبان عمومی  اکبرنژاد
19 علیرضا حیدری  زبان عمومی  اکبرنژاد
20 محمد رضا رجبی زبان عمومی  اکبرنژاد
21 احسان فضل الله پور  زبان عمومی  اکبرنژاد
22 محمد حسین مهرابی زبان عمومی  اکبرنژاد
23 محمد رضا حداد  زبان عمومی  اکبرنژاد
24 محمد حسین فرامرزی زبان عمومی  اکبرنژاد
25 سید علی میر اقایی  زبان عمومی  اکبرنژاد
26 حامد نژاد  یدالله زبان عمومی  اکبرنژاد
27 علی اصغر اسدالله پور کارگاه برق تاسیسات باباجانی
28 علیرضا حیدری خواص مواد در برق باباجانی
29 محمدرضا رحیمی خواص مواد در برق باباجانی
30 محمدرضا رضوانی ایمنی در برق باباجانی
31 محمدرضا فضلی ایمنی در برق باباجانی
32 علیرضا حیدری ایمنی در برق باباجانی
33 حسین محمودی ایمنی در برق باباجانی
34 محمدرضا رجبی  ایمنی در برق باباجانی
35 علی نوریان  ایمنی در برق باباجانی
36 ابولفضل عابدی قرا  ایمنی در برق باباجانی
37 محمد  احمدزاده تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
38 پویا رمضانی تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
39 حسین حاتمی تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
40 علی روشن نژاد تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
41 مصطفی افسانه تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
42 امیرحسین آقاجان زاده تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
43 محمد بیدار تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
44 امیرحسین پاریاب تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
45 محمد صادق خدابخشی تاریخ فرهنگ و تمدن باقری زاد
46 مصطفی افسانه ارتباط تصویری 1 بخشی
47 امیرحسین پاریاب ارتباط تصویری 1 بخشی
48 امید جعفرپور ارتباط تصویری 1 بخشی
49 وحید محمدزاده کارگاه سوخت دیزل برار زاده
50 محمدرسول نصرالله پور کارگاه سوخت دیزل برار زاده
51 ارشیا بجاربنه کارگاه سوخت دیزل برار زاده
52 وحید محمدزاده سوخت رسانی دیزلی برار زاده
53 محمدرسول نصرالله پور سوخت رسانی دیزل برار زاده
54 ارشیا بجاربنه سوخت رسانی دیزل برار زاده
55 امیرحسین درکانی نژاد کارافرینی  بزرگی
56 علی محمدی کارافرینی  بزرگی
57 امیرمحمد حاجی تبار سرپرستی سازمان بزرگی
58 محمدرضا سبحانی اندیشه اسلامی 2 پورمحمد
59 عباس کاشی پور اندیشه اسلامی 2 پورمحمد
60 سجاد ملکی اندیشه اسلامی 2 پورمحمد
61 سالار رستمی دانش خانواده پورمحمد
62 مجتبی عابدین پور دانش خانواده پورمحمد
63 هانی محمودی دانش خانواده پورمحمد
64 حسین محمودی دانش خانواده پورمحمد
65 پیمان نظری سالمی دانش خانواده پورمحمد
66 شایان احمدی دفاع مقدس پورمحمد
67 علی شکر الله نیا دفاع مقدس پورمحمد
68 علی نوریان دفاع مقدس پورمحمد
69 مهدی بهمنی دفاع مقدس پورمحمد
70 مهدی قاسم زاده دفاع مقدس پورمحمد
71 رضا علی پور مباحث ویژه جانی نسب
72 شایان غضنفری مباحث ویژه جانی نسب
73 محمد صادق قاسم زاده چاپ ماشین جعفرنژاد
74 محمدرضا مقدری چاپ ماشین جعفرنژاد
75 محمد صادق قاسم زاده تجزیه و تحلیل جعفرنژاد
76 محمدرضا مقدری تجزیه و تحلیل جعفرنژاد
77 امیرحسین جعفری  مصالح ساختمان جعفرنیا
78 امیرحسین جعفری رسم فنی جعفرنیا
79 محمد حسین فرامرزی  نقشه کشی حرارت مرکزی حامد حسین زاده
80 حامد نژاد یدالله نقشه کشی حرارت مرکزی حامد حسین زاده
81 حسین محمدی  اصول تعمیر و نگهداری  حامد حسین زاده
82 محمد رضا حداد نقشه کشی حرارت مرکزی حامد حسین زاده 
83 سیدحسین عبدالله پور اصول سرپرستی حسن پور
84 علی روشن نژاد ماشین 2 حسن زارع
85 مبین مصطفی زاده ماشین 2 حسن زارع
86 علی رضا نیاخاکی ماشین ها 2 حسن زارع
87 علی اصغر اسدالله پور مکانیکی سیالات حسینی
88 علی اصغر اسدالله پور ترمودینامیک2 حسینی
89 علی اصغر اسدالله پور کارگاه ترمودینامیک حسینی
90 سید امیرحسین عبداللهی کارگاه ترمودینامیک حسینی
91 محمدرضا رضوانی هیدرولیک حیدری
92 امیرحسین جلال پور نقشه کشی بتنی خدابخشی تبار
93 رضا وکیلی نقشه کشی بتنی خدابخشی تبار
94 امیرحسین جلال پور استاتیک خدابخشی تبار
95 رضا وکیلی استاتیک خدابخشی تبار
96 سالار رستمی  کارگاه ورق کاری  دادویی 
97 حسین محمودی کارگاه ورق کاری  دادویی 
98 یاسین صفائیان تعمیر و نگهداری رستم زاده
99 مهدی جعفری نژاد سیستم قدرت1 زارع
100 علی روشن نژاد سیستم قدرت1 زارع
101 میثم قلی یان امیری سیستم قدرت1 زارع
102 محمدرضا محمدی سیستم قدرت1 زارع
103 محمد احمدزاده کارگاه مدار فرمان زارع
104 پوریا رمضانی کارگاه مدار فرمان زارع
105 محمد احمد زاده  مدار جریان متناوب زارع
106 علی ترکمان زاده کارگاه PLC زارع
107 حسین محمدی تکنولوژی ساختمان سعید ذبیح زاده
108 محمدجعفر منصوری تکنولوژی ساختمان سعید ذبیح زاده
109 امیر حسین جعفری کارگاه آرماتور بندی سعید ذبیح زاده
110 حسین محمدی  گارگاه ساختمان  سعید ذبیح زاده
111 محمد جعفر منصوری گارگاه ساختمان  سعید ذبیح زاده
112 حسین بهادرابندانسر ذخیره و بازیابی  شهرام غفوری
113 رضا خانی کلانسرا ذخیره و بازیابی ا شهرام غفوری
114 محمدحسین فرامرزی سیستم کنترل تاسیسات شیرزاد
115 سیدعلی میراقایی سیستم کنترل تاسیسات شیرزاد
116 حامد نژاد یدالله سیستم کنترل تاسیسات شیرزاد
117 صمد یحیی نژاد سیستم کنترل تاسیسات شیرزاد
118 محمدرضا رضوانی  زبان خارجی صادقی
119 احمدرضا عباس پور زبان خارجی صادقی
120 مهدی گرجی پور آهنگر زبان خارجی صادقی
121 علیرضا حیدری ادبیات فارسی طالب نژاد
122 محمدعلی خیری ادبیات فارسی طالب نژاد
123 محمدرضا رجبی ادبیات فارسی طالب نژاد
124 اشکان سلطانی ادبیات فارسی طالب نژاد
125 امیرحسین جعفری ادبیات فارسی طالب نژاد
126 سهیل نجف زاده ادبیات فارسی طالب نژاد
127 مهدی نقی زاده ادبیات فارسی طالب نژاد
128 محمد مهدی رمی حسابداری صنعتی1 طاهرنژاد
129 ایوب  ادبی حسابداری صنعتی1 طاهرنژاد
130 مجتبی سنگ کش حسابداری صنعتی1 طاهرنژاد
131 امیرحسین نیرومندی کارگاه الکترونیک عباس زاده
132 کیانوش واحدی کارگاه الکترونیک عباس زاده
133 صابر اسماعیل تبار زبان تخصصی عرفان عظیمی
134 حسن کوهساری زبان تخصصی عرفان عظیمی
135 علی روشن نژاد برنامه نویسی کامپیوتر عرفان عظیمی
136 محمد احمدزاده زبان تخصصی عرفان عظیمی
137 عارف نوروزی زبان تخصصی عرفان عظیمی
138 امیرمحمد نصیری کارگاه عیب یابی علی اکبر فرحی
139 محمدحسین تقی پور مبانی الکترونیک علی نژاد
140 رضا علی پور مبانی الکترونیک علی نژاد
141 شایان غضنفری مبانی الکترونیک علی نژاد
142 ابراهیم فلاحتی بیشه مبانی الکترونیک علی نژاد
143 سید سجاد محمد نژاد مبانی الکترونیک علی نژاد
144 مهرشاد اسلام پناهی  عملیات نقشه برداری  علیپور
145 نیما گژیان کارگاه تهویه مطبوع 2 علینژاد
146 حامد نژاد  یدالله تهویه مطبوع 2 علینژاد
147 امیر حسین کاووسی  تعمیر و نگهداری علینژاد
148 علی اصغر وفا خواه کارگاه تسیسات مکانیکی  علینژاد 
149 محمد جواد فلاحیان  نقشع کشی تخصصی  علی نیا
150 محمدحسن تقی پور مبانی اینترنت عنایت تبار
151 ابراهیم فلاحتی بیشه مبانی اینترنت عنایت تبار
152 حامد نژاد یدالله کارگاه سیستم کنترل عیسی پور
153 سید محمد حسینی نحوه اجرای تاسیسات  عیسی پور
154 علی روحانی برنامه نویسی پیشرفته2 غلامپور
155 علیرضا پرتابان ریاضی عمومی فرحی
156 حمیدرضا رحمانی فرد ریاضی عمومی فرحی
157 احسان فضل الله پور ریاضی عمومی فرحی
158 محمد مصطفی پور ریاضی عمومی فرحی
159 شایان احمدی ریاضی عمومی1 فرحی
160 رضا اکبری رحمان ریاضی عمومی فرحی
161 امیرحسین پور زند ریاضی عمومی فرحی
162 علی شکرالله نیا ریاضی عمومی فرحی
163 علی نوریان ریاضی عمومی فرحی
164 مجتبی سنگ کشی ریاضی عمومی فرحی
165 محمدمهدی رمی ریاضی عمومی فرحی
166 محمدمهدی عباس زاده ریاضی عمومی فرحی
167 سعید حسین زاده ریاضی عمومی فرحی
168 ایمان قاسمی ریاضی عمومی فرحی
169 محمدحسین بختیار ریاضی عمومی فرحی
170 محمدرضا حداد ریاضی عمومی فرحی
171 محمدحسین فرامرزی ریاضی عمومی فرحی
172 حسین محمودی فیزیک حرارت فرحی
173 امیرحسین کاووسی فیزیک حرارت فرحی
174 علیرضا پرتابان فیزیک الکریسته فرحی
175 مهرشاد اسلام پناهی فیزیک نور فرحی
176 ابراهیم فلاحتی بیشه زبان فنی قاسم زاده
177 امیر محمدی زبان فنی قاسم زاده
178 رضا خانی کلانسرا مبانی مهندسی نرم افزار قاسم زاده
179 علیرضاپرتابان برنامه سازی پیشرفته قاسم زاده
180 حمیدرضا رحمانی فرد برنامه سازی پیشرفته قاسم زاده
181 یاسین صفاییان آمار و احتمالات قاسم زاده باریکی
182 رضا گوهری ریاضی عمومی2 قاسم زاده باریکی
183 ابوالفضل محمد حسین کارگاه قالب قاسم عزیزی
184 علی اصغر وفا خواه کارگاه قالب قاسم عزیزی
185 سید جواد ولی نژاد کارگاه قالب قاسم عزیزی
186 هانی محمودی اصول اندازه گیری قنبری
187 امیر محمد داغمه چی اصول اندازه گیری قنبری
188 رضا گوهری مکانیک سیالات کاظم اسماعیلی
189 حسین شفیعی مکانیک سیالات کاظم اسماعیلی
190 امیرحسین صفرپور  کابرد رایانه در برق مجتبی محمد پور 
191 امیررضا نعمت  کابرد رایانه در برق مجتبی محمد پور 
192 امیررضا مسیبی  کابرد رایانه در برق مجتبی محمد پور 
193 حمید پشتیبان کابرد رایانه در برق مجتبی محمد پور 
194 قادر عباسی کابرد رایانه در برق مجتبی محمد پور 
195 سینا کرامت  کابرد رایانه در برق مجتبی محمد پور 
196 علیرضا حیدری کارگاه ترانس محمد ذبیح زاده
197 محمدرضا رجبی کارگاه ترانس محمد ذبیح زاده
198 مهدی بهمنی ادبیات فارسی محمدی
199 مهرشاد اسلام پناهی دانش خانواده موسوی
200 مهدی قاسم زاده اندیشه اسلامی2 موسوی
201 علی آخوند جانی ادبیات فارسی موسوی
202 علیرضا پرتابان ادبیات فارسی موسوی
203 حمیدرضا رحمانی فرد ادبیات فارسی موسوی
204 ایمان قلی زاده اخلاق اسلامی مهدی پور
205 حسین محمدی  اندیشه اسلامی 1 مهدی پور 
206 اممیرحسین برازش اندیشه اسلامی 1 مهدی پور 
207 علی شهباز تپه سری اندیشه اسلامی 1 مهدی پور 
208 رامین فرخی مقدم  اندیشه اسلامی 1 مهدی پور 
209 علی اسکندری  فتوگرامتری 1 میرزاپورارمکی 
210 سینا پرنده  فتوگرامتری 1 میرزاپورارمکی 
211 علیرضا شکری فتوگرامتری 1 میرزاپورارمکی 
212 سیدامیرحسین طباطبایی  فتوگرامتری 1 میرزاپورارمکی 
213 جواد نیازی فر فتوگرامتری 1 میرزاپورارمکی 
214 امیر حسین جعفری  ماشین آلات 1 نصرالله پور
215 رضا قاسم زاده ماشین ساختمانی2 نصرالله پور
216 ایمان قاسمی ماشین ساختمانی2 نصرالله پور
217 محمدحسن تقی پور کارگاه مبانی الکترونیک نوایی پور
218 ابراهیم فلاحتی بیشه کارگاه مبانی الکترونیک نوایی پور
219 محسن محمدپور کارگاه مبانی الکترونیک نوایی پور
220 حسین بهادر کارگاه مبانی الکترونیک نوایی پور
221 سید سجاد محمدنژاد کارگاه مبانی الکترونیک نوایی پور
222 شایان احمدی کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
223 پوریا سهرابی کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
224 علی شکرالله نیا کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
225 علی نوریان کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
226 محمدرضا رضوانی کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
227 محمدرضا فضلی کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
228 مهدی گرجی پور کارگاه ورق کاری وحید زعفرانی
229 محمدامین عابدی شناخت هنر 1 ولی زاده
230 امیرحسین بوستانی شناخت هنر 1 ولی زاده
231 احسان فضل الله پور مبانی الکترونیک یدالله پور
232 رضا خانی مبانی الکترونیک یدالله پور
233 رضا خانی ادبیات فارسی یداللهی
234 حبیب کرمیان ادبیات فارسی یداللهی
235 محمد محمدی ادبیات فارسی یداللهی
236 حسین محمودی ادبیات فارسی یداللهی
237 حسین محمدی ملو ادبیات فارسی یداللهی
238 محمدجعفر منصوری ادبیات فارسی یداللهی
239 شایان ایمانی پور ادبیات فارسی

یداللهی

- - - -
       
       
       
       
       

نظرات کاربران