در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

ضوابط انتخاب واحد اینترنتی ترم 962 و جدول زمانبندی انتخاب واحد و حذف واضافه

ملزومات انتخاب واحد 962

1- کلیه دانشجویان ورودی 942 و 951 و 952 و 961 دارای سرترم می باشند.

تبصره 1 : دانشجویان ورودی 941 و قبل از آن دارای سرترم نبوده و درصورت نیاز به سرترم می بایست بصورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند.

تبصره 2 : دانشجویانی که در پایان 952 ، سه ترم مشروط بوده و در 961 با مجوز کمیسیون موارد خاص ادامه تحصیل داده اند یا در 961 سومین ترم مشروطی آنها خواهد شد ، دارای سرترم نبوده و آنان نیز باید جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل بصورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند.

تبصره 3 : کلیه دانشجویان دو ترم مشروط معدل کل زیر 10 فاقد سرترم خواهند بود.

2- دانشجویان متقاضی میهمان در اموزشکده / دانشکده مبدا فاقد سرترم خواهند بود.

3- دانشجویان انتقال دائم یافته در نیمسال 962 و قبل از آن در مراکز مقصد دارای سر ترم خواهند بود.

4- اخذ درس برای دانشجویان فقط از دروس رشته خود امکان پذیر خواهد بود.

5- رعایت پیش نیاز در نرم افزار الزامی شده است.

6- امکان اخذ درس با تداخل ساعت امتحان برای کلیه دانشجویان فعال می باشد.

7- مبلغ پیش پرداخت جهت انتخاب واحد ترم 962 :

    {تسویه حساب بدهی قبل + شهریه ثابت هر ورودی + 350/000 ریال خدمات فرهنگی دانشجویی}

8- دانشجویان روزانه ورودی 941 و قبل از آن با توجه به اتمام سنوات مجاز ، شهریه پرداز خواهند بود.

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ترم ورودی

روز و تاریخ

ساعت

---

942  و قبل ازآن

دوشنبه 96/11/9

8 صبح الی 14 عصر

 

951

دوشنبه 96/11/9

14 عصر الی 20 شب

 

942  و قبل ازآن و 951

دوشنبه 96/11/9

20 شب الی 7 صبح روزبعد

انتخاب واحد با تاخیر

952

سه شنبه 96/11/10

8 صبح الی 14 عصر

 

961

سه شنبه 96/11/10

14 عصر الی 20 شب

 

952 و 961

سه شنبه 96/11/10

20 شب الی 7 صبح روزبعد

انتخاب واحد با تاخیر

 

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

"جدول زمانبندی حذف و اضافه 962"
ردیف استان یکشنبه تعداد  یکشنبه تعداد یکشنبه مجموع کل ورودی دوشنبه   تعداد  دوشنبه   تعداد دوشنبه   مجموع کل ورودی
 96/11/29 (8 صبح - 14)  96/11/29 (14- 20) 96/11/29 (20 - 7 صبح روز بعد)  96/11/30 (8 صبح - 14)  96/11/30 (14- 20)  96/11/30 (20 - 7 صبح روز بعد)
1 مازندران  ورودی 942 و قبل از آن 4105 ورودی 951 3731 مجموع روز پنجم  7836 ورودی 952 2925 ورودی 961 4039 مجموع روز ششم 6964

 

 

" واحد آموزش دانشکده  "

 

 

نظرات کاربران