در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 31 مرداد 1398
 • بازدید دانشجویان رشته نقشه برداری از نمایشگاه ملی ژِئوماتیک سازمان نقشه برداری کشور

  بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژِئوماتیک 1397 

  به صورت مشترک توسط سازمان نقشه برداری کشور و دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  جهت ایجاد بستری مناسب برای ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوری ها و پژوهش های علمی حوزه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، با حضور اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه ژئوماتیک و علاقه مندان برگزار گردید

  که جمعی از دانشجویان رشته نقشه برداری آموزشکده فنی امام صادق(ع) بابل به سرپرستی استاد خود آقای مهندس میلاد تشکری در آن حضور یافتند.

   

  در اﯾﻦ رویداد ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ﮐﺎرﺑﺮدی، اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺠﺮﯾﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داشت.

  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺂوردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه و آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.                                                

   

  زمان برگزاری این همایش و نمایشگاه از 30 آبان لغایت 2 آذر 1397 بود که بازدید دانشجویان آموزشکده از این رویداد،‌ روز چهارشنبه 30 آبان 1397 صورت پذیرفت.                                       

   

  "روابط عمومی دانشکده"

   

   

  نظرات کاربران