در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 24 مهر 1398
 • آگهی مناقصه عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران

  تجدید مناقصه یک مرحله ای

  دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران در نظر دارد با توجه به مجوز های صادره, واگذاری:

  1- تهیه مواد اولیه   2- طبخ غذا و توزیع ناهار و شام

  دانشجویان آموزشکده امام صادق (ع) بابل و کلیه خوابگاه های دانشجویی مربوط به مرکز فوق که در شهرستان بابل واقع می باشند را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت 10 ماه سال تحصیلی 99-98 با مشخصات مندرج در شرایط اختصاصی به اشخاص حقوقی  صلاحیت دار واگذار نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت  می شود  با توجه به متن این آگهی و سایر اسناد نسبت به شرکت و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

  1. نوع مناقصه عمومی تک مرحله ای با توجه به آئین نامه مالی و معامعالتی دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد
  2. مهلت فروش اسناد مناقصه: متقاضیان برای دریافت و خرید اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب خزانه بانک مرکزی (نزد بانک ملی ) 4001020103006713 یا شماره شبا 220100004001020103006713

   با شناسه 38300053127760000000000002115 به نام دانشگاه فنی و حرفه ای از تاریخ 1398/06/16 تا 1398/06/25 می توانند از ساعت 8 صبح الی 15 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به همراه مستندات واریزی به نشانی:" بابل- امیرکلا- خیابان امیرپازواری-  کوچه دانشجو- آموزشکده فنی امام صادق (ع) بابل " (واحد امور مالی) مراجعه نمایند.

  1. مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی از تاریخ 1398/06/26 لغایت 1398/07/07 می باشد.
  2. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/600/000/000 ریال می باشد.
  3. هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده می باشد.
  4. در قرارداد مربوط به مناقصه پیش پرداخت وجود نخواهد داشت.
  5. صرفا شرکت در مناقصه، حقی را برای شرکت کننده ایجاد نمی کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آئین نامه مالی و معاملاتی با عنایت به فرم و صلاح دولت هر یک از پیشنهادات را در هر مرحله رد یا قبول نماید.
  6. بازگشایی اسناد مورخ  1398/07/08 می باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32349373-011  "امور مالی"  تماس حاصل فرمایید.

   

  "روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل"

   

  نظرات کاربران