در حال بارگذاری ...
جمعه 24 آبان 1398
 • حضور تیم نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران در محل دانشکده

  تیم نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران از دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل

  جهت بررسی و ارزیابی موارد اداری ، مالی دانشجویی ، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی حضور بهم رساندند.

   

  "روابط عمومی دانشکده"

   

  نظرات کاربران